voor een schoon, heel en veilig Nieuw-West 

Als collectief ontwikkelen we continu door op ons gezamenlijke tien actiepunten plan (eerste versie uit 2020). De doelen die wij nastreven komen hierin naar voren:

1. Connecties & kennis delen. We vormen in de VuilnisOproer een netwerk en bouwen aan een community waarin we informatie, kennis, ervaringen, expertise, faciliteiten en connecties met elkaar delen. We inspireren elkaar en vormen samen ook een factor van betekenis voor het stadsdeel (belangenbehartiging). Ons doel is een verbinding te maken tussen de mensen & initiatieven uit de buurt. Met elkaar en met de lokale en stedelijke politiek om ook op beleidsniveau zaken te kunnen wijzigen. 

2. Werven en toerusten van ‘BuurtBlikVangers’. We gaan vanuit het netwerk bewoners werven die een rol vervullen als blikvanger. Hij of zij informeert, mobiliseert en activeert medebewoners. De blikvanger informeert bewoners over de route van signalering (klachten), maar wijst ook op de mogelijkheid tot initiatief. Hij of zij probeert op buurt/wijkniveau nieuwe en slimme verbanden te leggen, met medewerkers van de gemeente, zoals de afvalcongiërges, coördinator container adoptanten en  verder met  winkeliers, ondernemers, VVE’s, georganiseerde of individuele bewoners, met basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel is de beleidsmakers en bewoners van elkaar te laten leren.

3. Beleid aanpassen naar leefwereld. Vanuit VuilnisOproer gaan en blijven we in dialoog met stakeholders, ondernemers, stadsdeel, stadsreiniging, VVE’s en anderen. We observeren en analyseren samen waar structurele problemen in overlast zich voordoen en proberen daar samen oplossingen voor te vinden, waarop de uitvoerende instanties kunnen terugvallen of voldoende armslag (capaciteit) ontwikkelen. Hier komt ook weer het belang van de BuurtBlikVangers (BBVers) naar voren, die onze ogen en oren uit de buurt zijn. We ondersteunen hen in het zoeken naar oplossingen. Daarnaast gaan we proberen de BBVer (of vertegenwoordiger van meerdere BBVers) aan tafel te krijgen bij de doorbraak sessies van de beleidsmakers. Hier zitten alleen beleidsmakers en mist de stem uit de buurt. Bewoners nemen hun plek in qua schoon heel en veilig. Vormen een actiegroep voor een gerichte aanpak hotspots: analyse - aanpak. Hardnekkige problemen bespreken we tijdens de vergaderingen, kaarten we aan bij de beleidsmakers om oplossingen te vinden. Bij geen gehoor volgt er desnoods een ludieke actie.

4. Promotie voor cultuur/gedragsverandering. We gaan vanuit het netwerk een stadsdeel-brede promotiecampagne inrichten. Met een specifieke uitwerking per gebied. Belangrijke doelstelling van deze voorlichtingscampagne is preventie ofwel gedragsverandering. Voor het Vuilnis Oproer Netwerk impliceert dit ook de inzet op een culturele omslag. Dus van een wegwerpcultuur naar verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving. Dit kan onder andere door educatieve workshops over wat wel of niet afval is en wat afval doet met ons milieu.

5. De kunst van het vertellen. Kunst is vaak een manier om discussies op gang te brengen. Door bewoners, kinderen en volwassenen ruimte te geven om kunstwerken te maken die laten zien hoe zij hun leefomgeving ervaren en hoe ze dingen anders/mooier in willen, kunnen we zien wat er (nog) beter kan. Ook het posten van video’s over afval van de jongeren van de Wildemanbuurt (Y.O.U.) valt hieronder.

6. Jonge ambassadeurs voor schoon, heel en veilig. Door duurzame workshops te geven willen we jongeren motiveren om hun buurt schoon, heel en veilig te maken. Door het maken van videoportretten waar kinderen hun visie delen over hoe we het afvalprobleem kunnen oplossen, geven we de jeugd een ambassadeursrol voor schoon, heel en veilig. Daarnaast kunnen we ook een aantal rolmodellen benaderen voor hun visie (denk kinderburgemeester, sporthelden, andere bekende kids uit Nieuw-West).

7. Prikgroepen en prikacties organiseren en verbinden.
Onze inzet in het dagelijks leven betreft vooral de ondersteuning van frequente en eenmalige prikacties. Ondersteuning qua materiaal zowel als communicatie. We gaan dit soort acties echter ook promoten in wijken waar een actieve inzet van de kant van bewoners op het thema ‘schoon, heel en verbonden’ nog niet structureel is. We stellen middelen, trucjes en enthousiasme aan nieuwe vrijwilligers ter beschikking. Op dit punt is het daarnaast heel belangrijk dat we zorgen dat alle actieve bewoners zich bewust worden van de andere acties en andere bewoners die op dit vlak actief zijn. 

8. Inrichten van materialen hubs.
Een van de actiepunten betreft het inrichten van verzamel/opslagpunten voor materialen; locaties waar bewoners prikkers en andere benodigdheden kunnen vergaren om hun hartstocht ook te kunnen botvieren in portiek, straat, plantsoen en wijk. Tot nu toe heeft het VuilnisOproer vooral de buurthuizen en buurtkamers bedient, dit breidt zich nu verder uit naar lokale ondernemers en scholen.

9. Toegevoegde arbeidsplaatsen.
Ook zetten we ons als netwerk – en in samenspraak met wijkpartners - in voor het creëren van arbeidsplaatsen op het thema ‘schoon, heel en verbonden’ voor medebewoners die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en ervaren. 

10. Structureel geld. Hier willen we graag een persoon voor aannemen om dit in 2023 van de grond te krijgen zodat de VuilnisOproer toekomstbestendig is.